Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja na wprowadzenie stanu wojennego

Wprowadzenie stanu wojennego a następnie spacyfikowanie przez władze pierwszej fali oporu społecznego sprawiło, że zakonspirowani działacze „Solidarności” musieli dokonać wyboru strategii dalszego działania. W pierwszej połowie 1982 r. zarysowały się wśród przywódców „Solidarności” dwie koncepcje: pierwsza – gwałtowna konfrontacja z władzą w postaci strajku generalnego i druga – budowa zdecentralizowanych struktur, tworzących szkielet tzw. społeczeństwa podziemnego.

Przeciw ”wojnie z własnym narodem” wypowiedzieli się papież Jan Paweł II, przedstawiciele Polskiego Episkopatu, literaci przebywający na emigracji, środowiska nauki i kultury. Reakcją na zaistniałą sytuację była też rezygnacja z pełnionych funkcji, czy oddawanie legitymacji członkowskich PZPR.

W celu przywrócenia pełnej kontroli nad prasą, która w okresie legalnego istnienia „Solidarności” uzyskała sporą autonomię, przeprowadzono weryfikację całego środowiska dziennikarskiego. W rezultacie pozbawiono prawa wykonywania zawodu około tysiąca dziennikarzy.  Wznowiono wiele pism, jednak pod częściowo lub całkowicie nową redakcją. Niektóre tytuły nie powróciły na rynek.

Podobne czystki – chociaż na proporcjonalnie mniejsza skalę – przeprowadzono w szkolnictwie i innych służbach publicznych. Nie pominięto zwłaszcza szkolnictwa wyższego. Wymuszono dymisję dwudziestu rektorów, zaś aresztowania i internowania dotknęły blisko trzystu pracowników naukowo-dydaktycznych i prawie czterystu studentów.

 

druk ulotny

Druk ulotny Pamiętamy! ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/15

 

3.1	Komunikat nr 1 NSZZ „Solidarność” Komitetu Krajowego w Gdańsku z 13.12.1981
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/13 s. 211
3.2	Instrukcja strajkowa z 13.12.1981
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/16 s. 57
3.3	Komunikat Strajkowy nr 1 Komitetu Strajkowego Hutników NSZZ „Solidarność” Kombinatu Metalurgicznego
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/19 s. 7
3.3	Komunikat Strajkowy nr 1 Komitetu Strajkowego Hutników NSZZ „Solidarność” Kombinatu Metalurgicznego
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/19 s. 7
3.5	Uchwała nr 3 Komitetu Strajkowego Hutników z 14.12.1981 w sprawie przyczyny i celów strajku
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/19 s. 15
3.6	Odezwa noworoczna NSZZ „Solidarność” Małopolska ze stycznia 1982
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/13 s. 321
3.7	Uchwała Uczelnianego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13.12.1981
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/13 s. 213
3.9	Odpis listu Jana Pawła II z 18.12.1981 do gen. W. Jaruzelskiego z apelem o zaprzestanie rozlewu polskiej krwi
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/24 s. 79
3.8	Oświadczenie Studenckiego Komitetu Obrony Demokracji NZS w Krakowie z 29.12.1981
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/12 s. 69-70
3.10	Odpis listu arcybiskupa Józefa Glempa, Prymasa Polski z 28.12.1981 do gen. W. Jaruzelskiego dotyczący czystek personalnych w zakładach pracy
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/24 s. 99-100 
3.11	Komunikat Rady Głównej Episkopatu Polski z 15.12.1981 skierowany do wiernych kościoła katolickiego, podpisany przez Prymasa polski J. Glempa, Metropolitę Krakowskiego kardynała F. Macharskiego
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/13 s. 279
3.12	Odpis listu intelektualistów do premiera W. Jaruzelskiego ze stycznia 1982
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/24 s. 115
3.13	Odpis fragmentu tłumaczenia tekstu Czesława Miłosza z „New York Times” z grudnia 1981 pt. „Ciężka odpowiedzialność za unicestwienie nadziei”
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/12
Odpis oświadczenia Sławomira Mrożka dotyczącego wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/12 s. 77
3.15	Kopia listu Dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i członka Związku Literatów Polskich Andrzeja Kijowskiego do Prezydenta m. Krakowa z 23.02.1982 dotyczący rezygnacji z pełnionej funkcji
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/24 s. 173-174 
3.16	Kopia listu Wojciecha Lamentowicza do POP PZPR z 16.12.1981 z informacja o rezygnacji z członkostwa w PZPR w reakcji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/24 s. 77
3.17	Kopia listu Zdzisława Sierpińskiego do Redaktora Naczelnego dziennika „Życie Warszawy” w sprawie odmowy poddania się tzw. Weryfikacji
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/24 s. 109,111 
3.18	Odpis oświadczenia „Solidarności” Małopolska w sprawie struktury i działania Związku w Regionie w warunkach stanu wojennego z 25.01.1982
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/12 s. 99-100
Protesty uliczne w stanie wojennym, 1982 r., autor fotografii nieznany
	ANK, Małopolska Press S.A., 29/1923/2981