Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Wojna z Moskwą przegląd wydarzeń 6 lipca 1920 r./Війна з Московшиною огляд подій на від 06 липня 1920

Wojna z Moskwą przegląd wydarzeń 6 lipca 1920 r. Gazeta „Ukraina” – 9 lipca 1920 r. str. 1

Armia Czerwona poniosła klęskę na północy, ale Ukraińska Republika Ludowa została zmuszona do wycofania się na prawy brzeg Dniestru. Ale to nie zwycięstwo wroga zmusiło armię ukraińską do odwrotu, ale ogólne okoliczności strategiczne. Nieprzyjaciel wysłał 8 Dywizję Kawalerii z armii kawalerii Budionnego pod Lwowem, która posuwała się 19 sierpnia w kierunku Bóbrki, Mikołajowa, Żydaczowa i Żurawna. Ponadto nieprzyjaciel rzucił przeciwko armii UPR na froncie Dniestru obok 41. dywizji sowieckiej, 3. i 60. dywizję sowiecką.

Війна з Московшиною огляд подій на від 06 липня 1920. Газета “Україна”- 9 ліпня 1920. арк.1

Червона армія потерпіла невдачу на півночі, але і Українська Народна Республіка змушена була відступити на правий берег Дністра. Але це не перемога ворога змусила відступити украінське військо, а загальні стратегічні обставини. Ворог відрядив зі складу кінної армії Будьонного з під Львова 8 кінну дивізію, котра 19 серпня просунулася в напрямку Бібрка, Миколаїв, Жидачів, Журавно. Крім того, ворог кинів проти армії УНР на фронт Дністра в додаток до 41 радянської дивізії ще 3-у та 60-у радянські дивізії.