Zygmunt Krasiński – romantyk, poeta, prozaik, filozof, dramatopisarz

Mija właśnie 165. rocznica śmierci Zygmunta Krasińskiego (1812-1859) wybitnego twórcy romantycznego, poety, prozaika, dramatopisarza i filozofa.

Od 1829 roku mieszkał za granicą, głównie we Włoszech i Francji, na co pozwalała mu sytuacja życiowa. Był jednym z najważniejszych twórców polskiego romantyzmu, wyrazicielem poglądów konserwatywnych, w odróżnieniu od Mickiewicza i Słowackiego, będących zwolennikami idei rewolucji. Krasiński jako pisarz, filozof i ideolog odegrał ważną rolę w polskim życiu intelektualnym i zachowuje znaczące miejsce w historii kultury narodowej. Materiały dotyczące Zygmunta Krasińskiego, przechowywane w zasobie krakowskiego Archiwum to głównie portrety, fotografie, oryginalna korespondencja poety, przechowywane w Zbiorze ikonograficznym Jana Augustyna, Zbiorze Ambrożego Grabowskiego czy Archiwum Potockich z Krzeszowic.

Zygmunt Krasiński, ANK, Zbiór Ambrożego Grabowskiego, sygn. 29/679/48

I właśnie w tym ostatnim z wymienionych zespołów przechowywana jest korespondencja Zygmunta Krasińskiego. Prezentujemy skan listu poety do Zofii z Branickich Potockiej, znanej filantropki, angażującej się w wiele inicjatyw pomocowych, w tym na rzecz powstańców styczniowych czy zakładając Biuro Ratunkowe dla niesienia pomocy pogorzelcom w pałacu „Pod Baranami”. W liście z 24 lipca 1850 r. Krasiński przywoływał jedną z największych klęsk jaka spadła na Kraków w jego dziejach, czyli wielki pożar z lipca 1850 roku. Kataklizm pochłonął ok. 10% zabudowy miasta, w tym: 160 kamienic i domów, kościoły, klasztory, Pałac Biskupi, Pałac Wielopolskich. Poeta ofiarował na rzecz najbardziej potrzebujących kwotę 10 tysięcy złotych na ręce Hrabiny Potockiej, komplementując jej działania na rzecz poszkodowanych krakowian.

Pismo Zygmunta Krasińskiego z dnia 24 lipca 1850 do Zofii z Branickich Potockiej, ANK, Archiwum Potockich z Krzeszowic, sygn. 29/635/353

Twórcy romantyczni wciąż inspirują kolejne pokolenia artystów. Ich dzieła cyklicznie od 200 lat prezentowane są w teatrach, salach koncertowych czy galeriach. W związku z tym Sejm RP ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W uchwale wskazano, że w roku 2022 przypadają dwusetne urodziny tej epoki i jest to dobry powód do przypomnienia „duchowego depozytu, jaki pozostawili nam romantyczni bohaterowie, artyści i myśliciele”.

Archiwum Narodowe w Krakowie przygotowało w 2022 roku wystawę poświęconą polskim romantykom, w oparciu o dokumenty przechowywane w swoim zasobie, do obejrzenia której Państwa zachęcamy.

Romantycy polscy w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie